Όροι Συμμετοχής στο «Η κούπα του Δημήτρη»

Όροι Συμμετοχής στο «Η κούπα του Δημήτρη»

 1. Διοργανωτής της φιλανθρωπικής δράσης «Η κούπα του Δημήτρη» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής, ο «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89. Η φιλανθρωπική δράση διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2 και φέρει την ονομασία  «Η κούπα του Δημήτρη» (στο εξής, η «Δράση»). O Διοργανωτής μέσα από αυτήν τη Δράση έχει στόχο, μέσω της διαδοχικής ανταλλαγής αντικειμένων/υπηρεσιών μεταξύ του ρ/σ και των συμμετεχόντων, την απόκτηση ενός αντικειμένου/υπηρεσίας που, κατά την απόλυτη κρίση του, θα διαθέσει για φιλανθρωπικό σκοπό.  
 2. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στη Δράση αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτής και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.melodia.gr του ρ/σ ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2. 
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη Δράση, να τροποποιήσει τους όρους της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της ή να την αναβάλει με νεότερη ανακοίνωσή του που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.
 5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Δράση δωρεάν είτε συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής στην Δράση, την οποία μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2 (www.melodia.gr) και στην εφαρμογή (Melodia App) είτε με την αποστολή γραπτού μηνύματος στον αριθμό 6956614992 μέσω των εφαρμογών Viber και Whatsapp, είτε με την αποστολή γραπτού μηνύματος στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2 και των παρουσιαστών της εκπομπής «Καλημέρα Μελωδία!» Ματούλας Κουστένη και Δημήτρη Βραχνού είτε με την αποστολή email στη διεύθυνση [email protected]. Στην φόρμα συμμετοχής της Δράσης ο συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει/δηλώσει ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), φύλο, ημερομηνία γέννησης, πόλη κατοικίας καθώς επίσης και το αντικείμενο/υπηρεσία που προτίθεται να ανταλλάξει με το προς ανταλλαγή αντικείμενο/υπηρεσία που διαθέτει τη δεδομένη στιγμή ο Διοργανωτής. Θα χρειαστεί επίσης να δηλώσει αν επιθυμεί το ίδιο προσφερόμενο αντικείμενο / υπηρεσία, εφόσον δεν επιλεγεί από το Διοργανωτή τη δεδομένη στιγμή της Δράσης, να χρησιμοποιηθεί ως δώρο σε κάποια από τις επόμενες ανταλλαγές κατά τη διάρκεια της Δράσης. Επιπλέον, ο συμμετέχων θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας, όπως κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από τον Διοργανωτή ισχύουν, και να επιλέξει εάν αποδέχεται ή όχι την αποστολή ενημερωτικού- διαφημιστικού υλικού μέσω email (newsletter). Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας εγγραφής είναι υποχρεωτική. Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στις φόρμες συμμετοχής.
 6. Η Δράση αρχίζει την 20.9.2023 και λήγει την 31.12.2023 και ώρα 23.59. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων της Δράσης, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης της Δράσης μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της Δράσης και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους της Δράσης ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
 7. Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την εκπομπή «Καλημέρα Μελωδία!» της Ματούλας Κουστένη και του Δημήτρη Βραχνού για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της Δράσης, καθώς επίσης και για τον τρόπο που θα διατεθεί το τελικό δώρο που θα έχει αποκτηθεί από τον Διοργανωτή και υπέρ ποιου αυτό θα διατεθεί. Η επιλογή του τελικού δώρου καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό θα διατεθεί εναπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή και θα ανακοινωθεί από τις εκπομπές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ρ/σ. O Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παραλαβή των δώρων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της Δράσης μεταξύ του ρ/σ και των συμμετεχόντων ούτε και για τη μη παραλαβή του τελικού δώρου εντός των τασσομένων προθεσμιών.
 8. Το τελικό δώρο της Δράσης θα αποκτηθεί μέσα από μία διαδικασία διαδοχικών ανταλλαγών αντικειμένων/υπηρεσιών μεταξύ του ρ/σ Μελωδία 99.2 και των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με κάποιον από τους παραπάνω (υπό παρ. 5) τρόπους για τη λήψη του αντικειμένου/ υπηρεσίας που θα διατίθεται τη δεδομένη χρονική στιγμή μέσω του ρ/σ Μελωδία 99.2, με ταυτόχρονη δήλωση του αντικειμένου/υπηρεσίας που επιθυμούν να εισφέρουν προς ανταλλαγή. Το προσφερόμενο εκ μέρους των συμμετεχόντων αντικείμενο/ υπηρεσία θα πρέπει να είναι νόμιμο και σύμφωνο με τη καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Ο Διοργανωτής θα επιλέγει κατά την ανέλεγκτη κρίση του μεταξύ των προσφερόμενων προς ανταλλαγή αντικειμένων/ υπηρεσιών και ο κάθε συμμετέχων θα ενημερώνεται για την επιλογή του από τον Διοργανωτή τηλεφωνικώς. Ο κάθε επιλεγείς συμμετέχων δύναται να μεταφέρει ο ίδιος το εκάστοτε αντικείμενο της ανταλλαγής στις εγκαταστάσεις του ρ/σ (οδός Φραγκοκκλησιάς 8, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125), διαφορετικά τα έξοδα αποστολής του προσφερόμενου αντικειμένου προς τον Διοργανωτή με μεταφορική εταιρεία βαρύνουν τους συμμετέχοντες ενόψει και του φιλανθρωπικού χαρακτήρα της Δράσης. Συνίσταται η εκ των προτέρων επικοινωνία κάθε επιλεγέντος με τον Διοργανωτή (με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2130700831) για τον σχετικό συντονισμό. Εφόσον ο επιλεγείς συμμετέχων παρέχει την προηγούμενη συναίνεσή του, είναι δυνατό η κλήση του να μεταδοθεί, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένη, από την εκπομπή «Καλημέρα Μελωδία!» της Ματούλας Κουστένη και του Δημήτρη Βραχνού. Επίσης, εφόσον ο κάθε συμμετέχων παρέχει την προηγούμενη συναίνεσή του, η ανταλλαγή των αντικειμένων/υπηρεσιών δύναται να καταγραφεί με κάμερες για λόγους αρχείου και να χρησιμοποιηθεί ως προωθητικό υλικό της Δράσης και του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ανταλλάσσουν το αντικείμενο/ υπηρεσία τους αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο/ υπηρεσία που προσφέρεται τη δεδομένη χρονική στιγμή από τον ρ/σ και παραιτούνται από οποιαδήποτε τυχόν δικαίωμα υπαναχώρησης και ανάκλησης της δήλωσής τους και δεσμεύονται, εφόσον επιλεχθούν από τον Διοργανωτή, να παραδώσουν στον Διοργανωτή το αντικείμενο/ υπηρεσία που δήλωσαν και να παραλάβουν το αντικείμενο/ υπηρεσία που προσφέρει ο Διοργανωτής. Το προσφερόμενο αντικείμενο/υπηρεσία είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.
 9. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του αντικειμένου/ υπηρεσίας που περιγράφεται στους παρόντες Όρους, αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν νομικά ή/και πραγματικά ελαττώματα του δώρου και των προσφερόμενων αντικειμένων/υπηρεσιών, καθώς και για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα του κάθε συμμετέχοντα, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με την αίτηση, τη συμμετοχή στην Δράση, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση της Δράσης ή/και με το αντικείμενο/ υπηρεσία και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τον κάθε συμμετέχοντα ή νικητή του τελικού δώρου ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο και το προσφερόμενο αντικείμενο/υπηρεσία, τη χρήση του ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω πανδημίας, φυσικών φαινομένων/καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.
 10. H αποδοχή του αντικειμένου/ υπηρεσίας συνιστά έγκριση του κάθε νικητή για χρήση των ονομάτων τους και των φωτογραφιών τους με σκοπό την δημοσιοποίηση της Δράσης και των αποτελεσμάτων της.
 11. Η Δράση διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή της είναι δεσμευτικοί.
 12. Για τη συμμετοχή στη Δράση ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας της Δράσης που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 5) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, για τη διατήρηση σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό διεξαγωγής της Δράσης και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης του Διοργανωτή ή/και του ρ/σ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική περί Προστασίας Απορρήτου του Διοργανωτή που βρίσκεται αναρτημένη στο www.melodia.gr. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τυχόν εκδοθησόμενων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων αλλά και των λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων). Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι). 
 1. Η συμμετοχή στην Δράση σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων συμμετοχής, όπως τυχόν μονομερώς τροποποιηθούν από τον Διοργανωτή, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
 2. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την Δράση αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η Δισκοθήκη του Μελωδία Μεσάνυχτα - 7:00πμ
Ακούμε Τώρα
ΑΤΙΜΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΤΙΜΗ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Μόλις Ακούσαμε
ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΑΛΛΑΖΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑΣ ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΚΑΣΕΤΕΣ : ΝΑ Μ ΑΓΑΠΑΣ (Ζ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
ΚΑΠΟΥ ΝΥΧΤΩΝΕΙ (REMIX) ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
Συνδεθείτε στο melodia.gr

Τα Ραδιόφωνα της Frontstage

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας! Discover Great Music.

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

HiT 88.9

Ο No. 1 adult pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΟΛΑ τα HiT και τη Φράση Που Πληρώνει.

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!